Chcem sa objednať

Chcem sa objednať na prvé stretnutie

Autisti Prešov

Ak sa chcete objednať na prvé diagnostické stretnutie v našom centre, v prvom rade sa musíte rozhodnúť, či chcete u nás dieťa evidovať, čím sa stane naším klientom, alebo k nám chcete prísť iba na jednorazové diagnostické stretnutie.
Klientom nášho centra sa môže stať dieťa, ktoré nie je evidované v inom súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva (resp. iné súkromné CŠPP mu v aktuálnom školskom roku neposkytlo starostlivosť) ani v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).

Porovnanie služieb, ktoré poskytujeme klientom nášho centra a jednorazovým klientom:

Klienti nášho centra

Jednorazoví klienti

Prvé diagnostické stretnutie

Kontrolné stretnutia

Konzultácie

Terapeutické stretnutia

Terénna činnosť – návšteva MŠ/školy dieťaťa

Služby nad rámec bežného vyšetrenia – napr. vypracovanie správy pre ÚPSVaR, vydanie odporúčania na asistenta učiteľa, vydanie špeciálnopedagogických odporúčaní k testovaniam T-5 a T-9, k maturitnej skúške a k prijímacím skúškam, atď.

Účasť na seminároch a prednáškach

Hore