Chcem sa objednať

Chcem sa stať klientom centra

Klientom nášho centra sa môže stať dieťa, ktoré nie je evidované v inom súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva (resp. iné súkromné CŠPP mu v aktuálnom školskom roku neposkytlo starostlivosť) ani v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).

V našom centre sa prioritne venujeme klientom:
– s poruchami autistického spektra (= PAS, pervazívna vývinová porucha, autizmus),
– s podozrením na poruchu autistického spektra,
– s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Hore