Nezaradené

Semináre a workshopy

Aktuálnu ponuku seminárov nájdete v kalendári na našej hlavnej stránke. Kliknutím na názov seminára sa rozbalí okno so všetkými potrebnými informáciami, vrátane kontaktu, na ktorom sa môžete na seminár prihlásiť.
Semináre sú určené predovšetkým pre rodičov detí s autizmom (alebo detí s podozrením na autizmus), avšak vítaní sú aj odborníci, ktorí chcú získať vhľad do ponúkaných tém.
Pri organizácii seminárov a workshopov uprednostňujeme vlastné priestory. Ak Vám to ale z nejakého dôvodu nevyhovuje a chceli by ste zažiť náš seminár vo Vašich priestoroch, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. Ak to bude v našich možnostiach, radi s Vami dohodneme bližšie podmienky.

Ponúkané semináre a workshopy:

Má moje dieťa autizmus?
Seminár vedie: Mgr. Lívia Michnovičová
Seminár je určený primárne pre rodičov (ale vítaní sú aj odborníci), ktorí majú podozrenie, že s vývinom ich dieťatka nie je čosi v poriadku, že ich dieťa by mohlo mať poruchu autistického spektra. Na seminári si spolu prejdeme, čo sú kľúčové zručnosti u detí v období 18. až 24. mesiaca. Ukážeme si, čo je potrebné u dieťaťa sledovať, kedy je potrebné spozornieť a kedy je už potrebné vyhľadať odbornú pomoc. Povieme si, aké sú zvyčajné diagnostické postupy a na koho sa môžete v rámci regiónu, ale aj celého Slovenska obrátiť. Seminár ponúka priestor pre Vaše otázky.

Autizmus a jeho dopad na bežný život dieťaťa a rodiny
Seminár vedie: Mgr. Katarína Gromošová
Detailnejšie si rozoberieme jednotlivé oblasti ťažkostí dieťaťa s poruchou autistického spektra a budeme diskutovať o tom, čo obnáša starostlivosť o takéto dieťa a ako ovplyvňuje každodenné fungovanie celej rodiny.

Komunikácia a deti s autizmom I, II, III
Seminár vedie: Mgr. Lívia Michnovičová
Séria komunikačných seminárov, ktoré na seba nadväzujú, a preto ich odporúčame absolvovať ako celok, avšak nie je to podmienkou.
Komunikácia a deti s autizmom I: Prvá časť seminára sa venuje rozvoju komunikácie a možným problémom pri jej rozvoji u detí s autizmom. Budeme sa venovať najmä predrečovým zručnostiam, ktoré sú pre ďalší rozvoj komunikácie kľúčové. Povieme si o dôležitosti interakcií RODIČ – DIEŤA, o očnom kontakte, striedaní, zdieľaní pozornosti, ukazovaní. Je určený najmä pre rodičov detí, ktoré majú veľké ťažkosti komunikovať so svojím okolím bežným spôsobom.
Komunikácia a deti s autizmom II: Druhá časť seminára sa venuje najmä porozumeniu reči a vizuálnym stratégiám pre zlepšenie porozumenia reči a orientácie dieťaťa v priestore a čase. Povieme si, ako zistiť, či mi dieťa rozumie, a čo môžeme urobiť, aby sa porozumie zlepšilo. Ukážeme si viacero stratégií, ako zlepšiť porozumenie a orientovanie sa v bežnom živote.
Komunikácia a deti s autizmom III: Tretia časť seminára sa venuje produkcii reči, funkciám reči, náhradným komunikačným systémom. Povieme si, prečo je dôležité budovať u nehovoriaceho dieťaťa náhradný komunikačný kanál čo najskôr, aké náhradné komunikačné systémy existujú, ako ich budovať, kombinovať a ako prechádzať od náhradného komunikačného systému k hovorenému slovu.

Aspergerov syndróm v rodine
Seminár vedie: Mgr. Katarína Gromošová
Aspergerov syndróm a vysokofunkčný autizmus prinášajú špeciálne výzvy pri výchove. Skúsime spolu hľadať konkrétne tipy, ktoré pomôžu dieťaťu s AS, jeho zdravým súrodencom a hlavne rodičom. Vítaná je výmena skúseností rodičov – čo komu fungovalo alebo funguje.

Vzťahová väzba a jej vplyv na vývin dieťaťa
Seminár vedie: Mgr. Katarína Gromošová
Vzťahová väzba je jedinečný vzťah medzi dieťaťom a rodičom, ktorý zásadne ovplyvňuje psychický vývin dieťaťa – má vplyv na to, ako sa vyvíja mozog dieťaťa, ovplyvňuje jeho poznávacie schopnosti, sebaobraz a budovanie vzťahov s ďalšími ľuďmi v celom jeho budúcom živote. Na seminári sa budeme rozprávať o tom, ako môžu rodičia podporovať a zlepšovať vzťahovú väzbu svojich detí a pozitívne tým ovplyvniť ich vývin.

Štruktúra a vizuál
Seminár vedie: Mgr. Aneta Rabadová
Cieľom seminára je pomôcť rodičom a pedagógom nastaviť konkrétne stratégie v rámci každodenného fungovania dieťaťa/žiaka s poruchou autistického spektra alebo narušenou komunikačnou schopnosťou v rodinnom alebo školskom prostredí. Rodičom a pedagógom detí/žiakov s poruchou autistického spektra alebo narušenou komunikačnou schopnosťou predstavíme teoretické základy štruktúrovaného prístupu, príklady dobrej praxe zo školského a domáceho prostredia v rámci využívania vizuálnych pomôcok s dôrazom na štruktúru miesta, času, činností.

Sociálne príbehy (workshop)
Workshop vedie: Mgr. Lívia Michnovičová
Na workshope si povieme a ukážeme, ako je možné pomocou sociálneho príbehu pripraviť dieťa na novú situáciu, na zmenu v živote, vysvetliť mu už uskutočnenú udalosť, ktorú má dieťa problém spracovať bežným spôsobom (napr.: sťahovanie, zmena školy, dovolenka, narodenie súrodenca, či iná veľká zmena v živote dieťaťa). Sociálny príbeh je možné využiť aj na priblíženie pravidiel v rôznych sociálnych situáciách.

Zážitkový denník (workshop)
Workshop vedie: Mgr. Lívia Michnovičová
(Forma rozvoja komunikácie, jazyka a myslenia vhodná pre každé dieťa)
Na workshope si povieme, prečo robiť deťom denníky, či knižky zážitkov. Ukážeme si rôzne typy takýchto knižiek a aj si niečo spolu vyrobíme. Prineste si so sebou vytlačené fotografie.

Pracovné správanie
Seminár vedie: Mgr. Lívia Michnovičová
Na seminári si povieme, čo sú pracovné zručnosti, prečo je dôležité ich rozvíjať a ukážeme si, ako na to. Nácvik pracovného správania u detí s PAS môže mať svoje špecifiká. V každom veku je obsahom pracovných zručností niečo iné, osvojenie si základných pracovných návykov je dôležité pre ďalší rozvoj dieťaťa v mnohých oblastiach.

Obsah vzdelávania detí v MŠ
Seminár vedie: Mgr. Iveta Feťková
Prednáška je zameraná na oboznámenie sa s obsahom Štátneho a Školského vzdelávacieho programu. Spoznáte vzdelávacie oblasti, v ktorých cielene rozvíjame zručnosti a schopnosti vašich detí a postupne ich pripravujeme na školu. Oboznámite sa s individuálnym vzdelávacím programom pre vaše dieťa.

Rozvíjanie sebaobslužných činností V MŠ
Seminár vedie: Mgr. Iveta Feťková
Na prednáške získate informácie, ako postupovať pri nácviku sebaobslužných návykov, hygieny v jednotlivých obdobiach predškolského veku. Tento nácvik potrebuje veľa času a trpezlivosti tak zo strany dieťaťa, ako aj pedagógov a rodičov.

Význam hry
Seminár vedie: Mgr. Iveta Feťková
Prednáška vám priblíži význam hry v živote dieťaťa. Aj deti s autizmom sú schopné sa hrať a mať potešenie z hry. Musia sa ale naučiť mať chuť sa hrať a musia nadobudnúť hrové zručnosti. Tieto zručnosti si dieťa neosvojí automaticky, je veľmi dôležité ich postupne nacvičovať.

Nácvik hry pomocou videoscenárov
Seminár vedie: Mgr. Iveta Feťková
Jadro edukačného procesu v materskej škole tvorí nepochybne hra. Je to jedna z hlavných úloh výchovy a vzdelávanie dieťaťa v materskej škole. Prednáška vám priblíži jednu z metód, ako podporovať hrové zručnosti u detí. Video v tomto prípade slúži ako vizualizácia. Výhodou tohto videoscenára (videomodelingu) je posilňovanie identity dieťaťa a zvýšenie dôvery vo vlastné schopnosti. Jeho používanie pomáha deťom orientovať sa v danej aktivite a úspešne ju zvládnuť.

Rodičovská skupina – MŠ
Skupinu vedie: Mgr. Katarína Gromošová
Na pravidelných stretnutiach rodičov detí z MŠ majú rodičia príležitosť zdieľať svoje skúsenosti s inými rodičmi, inšpirovať sa ich postojmi, názormi a skúsenosťami, a tiež konzultovať so psychológom svoje otázky a nejasnosti. Stretnutia budú vedené tematicky, budú sa týkať adaptácie detí na MŠ, napredovania vo vývine v jednotlivých vývinových oblastiach (s dôrazom na emocionálny a sociálny vývin), spolupráce medzi rodičmi a MŠ, vhodných výchovných postupov a pod. Voľba tém sa bude odvíjať od zákazky zo strany rodičov.

Hore